Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Želváček

Je sociální službou, která poskytuje bezpečné a důvěrné prostředí určené pro děti a mládež od 6 let do 26 let s cílem jejich zdárnějšího začleňování do společnosti.

Pro koho jsou služby určeny?:

Služba je určena pro děti ocitající se v:

 • Obtížné životní situaci
 • Konfliktní společenské situaci
 • Omezujících životních podmínkách

Cíle poskytované sociální služby:

 • Podporovat vzdělání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Zlepšit kvalitu života cílové skupiny formou mimoškolních aktivit a výchovně-vzdělávacích programů
 • Rozšiřovat životní příležitosti klientů
 • Zmírnit nebezpečí vyplývající z obtížných životních situací, kterým jsou děti vystaveny
 • Informovat o právech a povinnostech dětí z cílových skupin pro snížení rizika společensky nežádoucích jevů
 • Rozvíjet slovní a písemnou gramotnost dětí

Zásady, hodnoty a principy

Služba je poskytována v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie. Služba je dále poskytována v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.

Základními hodnotami služby jsou zejména:

 • bezplatnost,
 • anonymita
 • možnost volby
 • respektování práv klientů
 • zapojení klientů do tvorby obsahu i formy služby
 • individuální přístup

Kvalita poskytované služby je zajištěna odborným přístupem pracovníků - služba je poskytována kvalifikovanými zaměstnanci, kteří se průběžně vzdělávají, služba podporuje nezávislost uživatele na službě aktivním působením na uživatele, posilováním jeho sociálního začleňování, podporou rozvoje jeho samostatnosti a motivací k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Zájemci o službu/služby se na základě naší nabídky, daných možností a odhadů vývoje situace, rad a doporučení, rozhodují sami, zda služby/služeb využijí či nikoliv. Pracovníci jsou povinni respektovat rozhodnutí a vůli uživatele ve všech věcech týkajících se poskytování sociálních služeb.

Uživatel může službu ukončit kdykoliv a také může kdykoliv znovu začít spolupracovat. V průběhu poskytování sociálních služeb pracovník spolupracuje s jinými organizacemi pouze na základě rozhodnutí uživatele. Pracovníci mají povinnost respektovat vůli, důstojnost uživatelů.

Dodržování základních lidských práv a svobod je základem poskytování sociálních služeb.