Odborné sociální poradenství – Podpora integrace znevýhodněných skupin do společnosti

Posláním sociální služby je pomoci klientům lépe se orientovat v jejich právech a povinnostech, aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání a ve spolupráci s poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb nalezli řešení své situace. Zaměstnanci podporují každého člověka, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situaci řešit. Pracovníci podporují samostatnost a nezávislost klientů. Toto poslání naplňuje poskytováním informací, rad, aktivní pomoci a asistence.

Komu se služba poskytuje?

 • Imigrantům a azylantům
 • Osobám v krizi
 • Pachatelům trestné činnosti
 • Seniorům
 • Etnickým menšinám
 • Sexuálním menšinám

S jakými problémy se na nás můžete obrátit:

 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost,
 • dluhy,
 • bydlení,
 • lidská práva a diskriminace,
 • sociální dávky,
 • cizinecké právo
 • a další dle domluvy

Jak můžeme pomoci?

 • poskytování poradenství při řešení životních situací (sociální poradenství),
 • poskytování právního poradenství
 • zpracování žalob k soudům a ke správním orgánům,
 • zastupování v řízení před soudem (v odůvodněných případech),
 • zpracování písemných podání,
 • další dle vzájemné domluvy.

Cíle poskytování sociální služby

 • prosazování respektování základních práv klientů (zejména právo na rovné zacházení a spravedlivý proces),
 • překonání důsledků sociálního vyloučení, které se mj. projevují nemožností uplatnění na pracovním trhu, ztrátou bydlení a předlužením,
 • přispění ke zlepšení integrace cílových skupin do společnosti posílením jejich důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti jako šancí k tomu, aby se stali rovnocennými členy společnosti,
 • posílení kapacity cílových skupin aktivně a účelně uplatňovat svá práva a nároky a přispět k naplňování jejich základních práv a svobod,
 • ovlivnit systémové změny, včetně legislativních, s cílem zlepšení postavení cílových skupin,
 • umožnit cizincům legálně žijícím na území České republiky dosáhnout jimi požadovaného oprávnění k pobytu nebo českého státního občanství,
 • rozšiřovat možnosti řešení obtížné životní situace klientů a zabránit jejich sociálnímu vyloučení prostřednictvím informací předávaných srozumitelnou formou,
 • minimalizovat následky spojené s výkonem trestu odnětí svobody,
 • spolupracovat s klienty na zlepšení jejich životní situace tak, aby v budoucnu již nepotřebovali naše služby.
 • Zásady poskytování sociální služby
 • bezplatnost,
 • diskrétnost,
 • nestrannost,
 • nezávislost,
 • dodržování práv klientů,
 • respektování rozhodnutí klienta,
 • konkrétní služby pro konkrétního klienta,
 • služby se přizpůsobují potřebám klientů, ne klient službě,
 • pohlíží se na celkovou situaci uživatele, na souvislosti.

Jak je poradenství poskytováno:

 • osobně,
 • emailem na adrese dotazy@poradna-prava.cz.

Na koho se obrátit?

Volejte recepci na tel. 270 003 280
ÚŘEDNÍ HODINY KAŽDOU STŘEDU OD 10:00 DO 17:00 bez objednání
na adrese: Ječná 548/7, Praha 2, 120 00

 • Poskytování všech služeb a aktivit je zdarma.
 • Služby jsou poskytovány v celé České republice v českém jazyce.

Zásady, hodnoty a principy

Služba je poskytována v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie. Služba je dále poskytována v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.

Základními hodnotami služby jsou zejména:

 • služba je poskytována bezplatně,
 • zachovává lidskou důstojnost uživatelů,
 • při naplňování služby jsou dodržována lidská práva a základní svobody uživatelů,
 • služba zaručuje rovný přístup ke všem uživatelům,
 • je nestranná a nezávislá,
 • je diskrétní (pracovníci dodržují povinnost mlčenlivosti, tzn., že bez souhlasu uživatele nejsou informace o něm poskytovány dalším osobám nebo institucím s výjimkou zákonné povinnosti),
 • služba respektuje rozhodnutí uživatele a princip uplatňování vlastní vůle uživatelů a vede uživatele k převzetí odpovědnosti za vlastní život,
 • služba zaručuje individuální přístup k uživateli a k jeho potřebám,
 • služba je poskytována adresně = konkrétní služba pro konkrétního uživatele,
 • kvalita poskytované služby je zajištěna odborným přístupem pracovníků - služba je poskytována kvalifikovanými zaměstnanci, kteří se průběžně vzdělávají,
 • služba podporuje nezávislost uživatele na službě aktivním působením na uživatele, posilováním jeho sociálního začleňování, podporou rozvoje jeho samostatnosti a motivací k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Zájemci o službu/služby se na základě naší nabídky, daných možností a odhadů vývoje situace, rad a doporučení, rozhodují sami, zda služby/služeb využijí či nikoliv. Pracovníci jsou povinni respektovat rozhodnutí a vůli uživatele ve všech věcech týkajících se poskytování sociálních služeb.

Uživatel může službu ukončit kdykoliv a také může kdykoliv znovu začít spolupracovat. V průběhu poskytování sociálních služeb pracovník spolupracuje s jinými organizacemi pouze na základě rozhodnutí uživatele. Pracovníci mají povinnost respektovat vůli, důstojnost uživatelů.

Dodržování základních lidských práv a svobod je základem poskytování sociálních služeb.

Pracovní tým:
Tereza Břízová:
vedoucí služby, sociální pracovnice
tereza.brizova@poradna-prava.cz
tel. 724 701 627

Ladislav Zamboj:
psycholog, sociální pracovník
ladislav.zamboj@poradna-prava.cz
tel. 605 064 665

Táňa Šusová:
Právnička
tana.susova@poradna-prava.cz

František Valeš:
Právník
frantisek.vales@poradna-prava.cz

Miroslav Mráz:
Právník
mirosla.mraz@poradna-prava.cz

Adam Křístek:
Právník
adam.kristek@poradna-prava.cz