Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Návrat dítěte do rodiny

Jsou to služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Naše služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • základní sociální poradenství - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba je poskytována v Praze a krajích Středočeském, Ústeckém, Olomouckém, Moravskoslezském a Jihomoravském.

Jak můžeme pomoci?

 • poskytování poradenství při řešení životních situací
 • docházení k Vám domů a řešení aktuálních problémů
 • právní poradenství
 • pomoc při hledání bydlení
 • pomoc při hledání práce či problémech v zaměstnání
 • poskytování výchovného poradenství v případě výchovných problémů Vašich dětí
 • pomoc při řešení problémů s dluhy
 • zpracování žalob k soudům a ke správním orgánům
 • zastupování v řízení před soudem (v odůvodněných případech)
 • zpracování písemných podání
 • doprovázení na úřady, do škol, ústavů, k lékaři
 • pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory a sociální péče
 • řešení sporů formou mediace (mimosoudní řešení konfliktů)
 • domácí přípravu dětí (doučování)
 • a další dle vzájemné domluvy

Cíle poskytované sociální služby

Cílem služby je sanace biologických rodin a obnovení narušených funkcí rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat ve svých domovech se svými biologickými rodiči nebo jinými příbuznými a to za situace, kdy bude „zdravá rodina“ schopná dostatečně pokrýt své potřeby a řešit případné problémy již pouze vlastními zdroji.

Dílčí cíle služby:

 • začleňovat rodiny ze sociálně vyloučených lokalit do společnosti,
 • přispívat k uvedenému začleňování sociálně slabých rodin posílením jejích důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti, aby se staly rovnocennými členy společnosti
 • pomáhat při řešení ekonomické situace rodinám s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit snižováním zadluženosti rodin, oddlužováním, prevencí před zadlužováním
 • posilovat soběstačnost členů rodin při vyřizování administrativních záležitostí, posilovat snahy o překonávání bariér při kontaktu s úřady a institucemi,
 • zvyšovat finanční gramotnost příslušníků rodin s dětmi,
 • pomáhat rodinám s dětmi s udržováním stávajícího bydlení, příp. se získáním nového bydlení,
 • podporovat a pomáhat při vytváření podmínek pro pravidelnou docházku dětí do školy, pomáhat s přípravou dětí do školy,
 • předcházet odebírání dětí z rodiny do ústavní výchovy,
 • umožnit dětem umístěným v ústavních zařízeních bezpečný návrat domů, do jejich rodiny, ve spolupráci s rodiči, širší rodinou, dětmi a kompetentními institucemi a orgány,
 • snižovat deprivaci dětí umístěných v zřízeních pro výkon ústavní výchovy,
 • posilovat u dětí umístěných v zařízeních ústavní výchovy kontakt s rodiči a příbuznými,
 • u rodičů dětí navracejících se z ústavní výchovy rozvíjet jejich soběstačnost a schopnosti k začlenění do běžného života společnosti

Zásady, hodnoty a principy

Služba je poskytována v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie. Služba je dále poskytována v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.

Základními hodnotami služby jsou zejména:

 • služba je poskytována bezplatně,
 • zachovává lidskou důstojnost uživatelů,
 • při naplňování služby jsou dodržována lidská práva a základní svobody uživatelů,
 • služba zaručuje rovný přístup ke všem uživatelům,
 • je nestranná a nezávislá,
 • je diskrétní (pracovníci dodržují povinnost mlčenlivosti, tzn., že bez souhlasu uživatele nejsou informace o něm poskytovány dalším osobám nebo institucím s výjimkou zákonné povinnosti),
 • služba respektuje rozhodnutí uživatele a princip uplatňování vlastní vůle uživatelů a vede uživatele k převzetí odpovědnosti za vlastní život,
 • služba zaručuje individuální přístup k uživateli a k jeho potřebám,
 • služba je poskytována adresně = konkrétní služba pro konkrétního uživatele,
 • kvalita poskytované služby je zajištěna odborným přístupem pracovníků - služba je poskytována kvalifikovanými zaměstnanci, kteří se průběžně vzdělávají,
 • služba podporuje nezávislost uživatele na službě aktivním působením na uživatele, posilováním jeho sociálního začleňování, podporou rozvoje jeho samostatnosti a motivací k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Zájemci o službu/služby se na základě naší nabídky, daných možností a odhadů vývoje situace, rad a doporučení, rozhodují sami, zda služby/služeb využijí či nikoliv. Pracovníci jsou povinni respektovat rozhodnutí a vůli uživatele ve všech věcech týkajících se poskytování sociálních služeb.

Uživatel může službu ukončit kdykoliv a také může kdykoliv znovu začít spolupracovat. V průběhu poskytování sociálních služeb pracovník spolupracuje s jinými organizacemi pouze na základě rozhodnutí uživatele. Pracovníci mají povinnost respektovat vůli, důstojnost uživatelů.

Dodržování základních lidských práv a svobod je základem poskytování sociálních služeb.