Terénní programy – Návrat do společnosti

Posláním sociální služby je pomoci klientům lépe se orientovat v jejich právech a povinnostech, aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání a ve spolupráci s poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb nalezli řešení své situace. Pracovníci podporují každého člověka, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situaci řešit a podporují samostatnost a nezávislost klientů. Toto poslání naplňujeme poskytováním informací, rad, aktivní pomoci a asistence.

Zařízení vyhledává osoby žijících na ulici, kteří jsou z tohoto důvodu ohroženi na životě nebo zdraví, s cílem motivovat je k řešení jejich nepříznivé životní situace, poskytnout jim podporu a pomoc při řešení jejich nepříznivé situace, např. využíváním pobytových služeb, a při jejich zpětném začleňování do společnosti.

Služba je poskytována v krajích Středočeském, Ústeckém, Olomouckém a Jihomoravském a Moravskoslezkém.

Jak můžeme pomoci?

 • poskytování poradenství při řešení životních situací
 • docházení k Vám domů a řešení aktuálních problémů
 • právní poradenství
 • pomoc při hledání bydlení
 • pomoc při hledání práce či problémech v zaměstnání
 • doprovázení – při jednání na úřadech, k lékaři, apod.
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc při jednání v plynárně, s pronajímatelem bytu apod.
 • zprostředkování kontaktu na navazující služby
 • sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností
 • pomoc při řešení problémů s dluhy
 • zpracování žalob k soudům a ke správním orgánům
 • zastupování v řízení před soudem (v odůvodněných případech)
 • zpracování písemných podání
 • pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory a sociální péče
 • řešení sporů formou mediace (mimosoudní řešení konfliktů)
 • a další dle vzájemné domluvy

Cíle poskytované sociální služby

Cílem sociální služby je přispět ke zlepšení integrace klientů do společnosti posílením jejich důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti jako šancí k tomu, aby se stali rovnými členy společnosti a případné další problémy již řešily vlastními zdroji.

Dílčí cíle služby:

 • snížení zadlužení a prevence zadlužení uživatele
 • zvýšit finanční gramotnost uživatelů
 • získání bydlení či udržení stávajícího bydlení
 • ochrana spotřebitele s ohledem na prevenci zadlužení
 • získat zaměstnání či udržet si zaměstnání
 • vzdělat uživatele ve vyřizování administrativních záležitostí na úřadech a překonat jejich psychickou bariéru v jednání s nimi
 • minimalizovat následky spojené s výkonem trestu odnětí svobody
 • rozšiřovat možnosti řešení obtížné životní situace uživatelů a zabránit jejich sociálnímu vyloučení prostřednictvím informací předávaných srozumitelnou formou

Zásady, hodnoty a principy

Služba je poskytována v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie. Služba je dále poskytována v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.

Základními hodnotami služby jsou zejména:

 • bezplatnost,
 • diskrétnost,
 • nestrannost,
 • nezávislost,
 • dodržování práv klientů,
 • respektování rozhodnutí klienta,
 • konkrétní služby pro konkrétního klienta,
 • služby se přizpůsobují potřebám klientů, ne klient službě,
 • pohlíží se na celkovou situaci uživatele, na souvislosti.

Zájemci o službu/služby se na základě naší nabídky, daných možností a odhadů vývoje situace, rad a doporučení, rozhodují sami, zda služby/služeb využijí či nikoliv. Pracovníci jsou povinni respektovat rozhodnutí a vůli uživatele ve všech věcech týkajících se poskytování sociálních služeb.

Uživatel může službu ukončit kdykoliv a také může kdykoliv znovu začít spolupracovat. V průběhu poskytování sociálních služeb pracovník spolupracuje s jinými organizacemi pouze na základě rozhodnutí uživatele. Pracovníci mají povinnost respektovat vůli, důstojnost uživatelů.

Dodržování základních lidských práv a svobod je základem poskytování sociálních služeb.