Lobbingové aktivity

Evropská unie je jednou z nejbohatších oblastí světa, přesto je na 120 milionů jejích obyvatel ohroženo chudobou, každé desáté dítě na kontinentě trpí materiální deprivací a každý pátý senior živoří. V České republice žije 900 tisíc občanů pod hranicí příjmové chudoby, přičemž podle dat Českého statistického úřadu je ohroženo chudobou a sociálním vyloučením dokonce 1,5 milionu obyvatel naší vlasti. Poradna tak již od svého založení usiluje o systémové změny, jejichž finálním cílem je obrana důstojnosti a jedinečnosti každého člověka. Naše lobbingové aktivity tak logicky směřují k apelu na garanci lidské důstojnosti v proměnlivé oblasti sociálních, hospodářských a občanských práv. Tedy těch práv, které definují svobodu a sociální státnost, práv regulujících podmínky přístupu k hmotnému zabezpečení, vzdělání, bydlení, bezplatné právní pomoci nebo lékařské péči.

Za tímto účelem se pracovníci Poradny účastní aktivit celé řady poradních orgánů vlády České republiky, aktivně se snaží ovlivňovat zákonodárce, státní úředníky, zastupitele a další odpovědné osoby.

Pracovníci Poradny jsou členy následujících poradních orgánů vlády a různých pracovních skupin:

 • Rada vlády pro lidská práva - Miroslav Dvořák
 • Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva - Adam Křístek
 • Výbor pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády pro lidská práva - Ladislav Zamboj
 • Výbor proti mučení a nelidskému zacházení Rady vlády pro lidská práva - Ladislav Zamboj
 • Vývor pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva - Pavel Čižinský
 • Rada vlády pro záležitosti romské menšiny - Lenka Balogová, Lýdia Poláčková

Lobbingové aktivity

 • Přijetí zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) – Poradna měla vůdčí roli a koordinovala postup nevládních organizací usilujících o přijetí tohoto zákona.
 • Novely zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství:
  • Prodloužení platnosti ustanovení týkajících se možnosti získat občanství ČR pro bývalé občany ČSFR o jeden rok (ust. § 72 zákona).
  • Prosazení možnosti provést volbu občanství v průběhu roku 2014 pro všechny cizince, kteří byli starší než 21 let a přitom v ČR žili nejpozději od desátého roku svého života (ust. §73 zákona).
  • Prosazení možnosti nemuset dokládat propouštěcí listinu u žádostí o občanství, kde řízení nebylo ukončeno do data nabytí účinnosti zákona č. 186/2013 Sb.
  • Umožnění žadatelům s tělesným či mentálním postižením, které jim znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka za účelem skládání zkoušky, tuto zkoušku neplnit.
  • Dokládání finanční situace pouze 3 roky zpětně od podání žádost (původní návrh počítal s možností neomezeně dlouhé lustrace).
  • Omezení výkladu pojmu „výrazného zatěžování České republiky“ pro žadatele o státní občanství pouze na 3 roky před podáním žádosti (původně opět počítáno s možností jít bez omezení proti proudu času).
 • Zrušení možnosti pachatele přestupku získat opis z evidence přestupků jako veřejnou listinu, dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. S touto možností počítala novela přestupkového zákona a zákona o Rejstříku trestů. K tomuto kroku jsme byli motivováni obavami ze vzniku další bariéry na trhu práce podobné té, kterou v současnosti tvoří výpis z evidence rejstříku trestů.

Probíhající lobbingové aktivity

 • Návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Obsahem novely je vytvoření nového přestupku, resp. správního deliktu, zaměstnavatele a to pokud: „vyžaduje při výběru zaměstnanců informace a osobní údaje v rozporu s § 12 odst. 2, neprokáže potřebnost požadovaného osobního údaje anebo používá pro výběr zaměstnanců hlediska, která nezaručují rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání“. Tento přestupek má zabránit zaměstnavatelům vyžadovat osobní údaje po uchazečích o zaměstnání nad rámec zákona o zaměstnanosti.
 • Prosazování rozhodnutí k přijetí zákona o odškodnění nezákonně sterilizovaných osob. Jedná se zejména o případy žen, které byly v minulosti sterilizovány v rozporu s tehdy platnými zákony (bez informovaného souhlasu, se sociálními „pobídkami“ ve formě účelově vyplacených dávek těmto ženám). Legislativní proces byl zahájen a věcný záměr zákona má být připraven do konce roku 2015.
 • Problematika minimální mzdy dle ust. § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Osoby zdravotně postižené, které jsou poživateli invalidních důchodů, dostávají ze zákona nižší minimální mzdu, než osoby, které zdravotně postižené nejsou. Dle našeho názoru se jedná o přímou diskriminaci v odměňování z důvodu zdravotního postižení. Jsme připraveni vedle lobbingových aktivit podpořit i konkrétní poživatele invalidního důchodu, tak, aby se mohli domoci svých práv.
 • V oblasti péče o děti prosazujeme:
  • sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jediný resort a to MPSV. Jsme přesvědčení, že k prosazování nejlepšího zájmu dětí, ohledně rychlosti a koordinaci kroků vedoucích k prosazování systémových změn by výrazně přispělo sjednocení systému péče o děti a tedy splnění usnesení Vlády ČR č. 4/2012 ze dne 4. ledna 2012. Dle tohoto usnesení mají být v letech 2012 až 2014 přijaty legislativní úpravy vedoucí ke sjednocení systému.
  • u náhradní péče o malé děti prosazujeme, aby minimálně u dětí předškolního věku nebylo možné nařizovat ústavní výchovu. V nezbytných případech, kdy biologickou rodinu dočasně nelze podpořit, by dle našeho názoru měla být nařizována jenom náhradní rodinná péče, tedy péče pěstounská. Podotýkáme že, Vláda ČR svým usnesením č. 258/2012, ze dne 11. dubna 2012 v cíly 10, uložila MPSV v termínu 12/2014 zajistit „Legislativní ukotvení věkové hranice, pod níž nelze děti umísťovat do ústavní péče.“